Do košíku bylo přidáno

Přihlášení

+420 777 324 428

CZ
CZK

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace - jak reklamovat zboží

Následující informace jsou platné pro koncové zákazníky. Spolupráce s obchodními partnery se řídí obchodními podmínkami pro obchodní partnery.

1. Kontaktujte nás

Zavolejte nám nebo nám napište e-mail a popište nám závadu. Pokud to půjde, budeme se snažit, abyste nám zboží nemuseli posílat a vyřešíme vše obratem. Bohužel některé závady musíme posoudit a tak Vás poprosíme o zaslání zboží.

2. Pošlete nám vadné zboží

Do zásilky vložte prosíme vadné zboží včetně veškeré příslušenství, které k němu patří. Ke zboží přiložte průvodní dopis, ve kterém nám popíšete závadu, číslo účtu pro zaslání peněz a adresu pro zaslání opraveného či nového kusu. Nezapomeňte ani kontakt na sebe, kdybychom potřebovali doplňující informace. Přiložte také kopii nákupního dokladu nebo alespoň jeho číslo.

Pozor, zboží nesmí být mechanicky poškozené například nesprávným používáním, neadekvátním přetěžováním apod. Více se dočtete v níže uvedeném reklamačním řádu.

Odešlete nejlépe doporučenou zásilkou zpět na adresu našeho skladu:

Petr Novotný – Canipet
hala B2, Big Box
Ve žlíbku 1800/77
19300 Praha 9
Tel.: 777 324 428

Prosím informujte nás o odeslání zásilky.

3. Reklamaci vyřešíme obratem

Po doručení k nám Vás budeme neprodleně informovat o řešení Vaší reklamace. Reklamaci vyřídíme buď vrácením peněz, novým zbožím, opravou nebo v krajním případě zamítnutím, pokud reklamace nesplňuje některé výše uvedené podmínky.

Vrácení zboží - jak zboží vrátit

Následující informace jsou platné pro koncové zákazníky. Spolupráce s obchodními partnery se řídí obchodními podmínkami pro obchodní partnery.

1. Kontaktujte nás

Zavolejte nám nebo nám napište e-mail a sdělte nám Vaše přání. Společně najdeme ten nejlepší způsob pro Vás.

2. Před odesláním zboží k nám

Zboží, které nám chcete vrátit, nesmí být jakkoliv opotřebené, znečištěné, okousané, nebo od chlupů Vašeho zvířecího kamaráda. Zboží nám zašlete zpět v originálním obalu se všemi etiketami, štítky či polepkami od výrobce.

Přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží v našem obchodě. Napište nám, za jaký jiný výrobek si přejete zboží vyměnit či uvést číslo účtu, pokud chcete pouze poslat peníze zpět.

3. Zboží nám odešlete

Zásilku odešlete nejlépe doporučenou zásilkou na adresu našeho skladu:

Petr Novotný – Canipet
hala B2, Big Box
Ve žlíbku 1800/77
19300 Praha 9
Tel.: 777 324 428
Prosím informujte nás o odeslání zásilky.

4. Vrácení zboží vyřešíme obratem

Po doručení zásilky k nám Vás budeme ihned kontaktovat. U nás zboží překontrolujeme, zda splňuje výše zmíněné požadavky tak, abychom je mohli prodat někomu, komu bude vyhovovat lépe.

Vystavíme dobropis na vracené zboží, případně vystavíme doklad na zboží nové a pošleme vám ho.

Pokud jste si vybrali dražší výrobek, doplatíte pouze rozdíl obou částek.

V případě, že chcete vrátit peníze, odešleme je nejpozději do 3 dnů po obdržení a kontrole zboží. A to celou částku v případě, že chcete vrátit peníze bez výměny, nebo přeplatek, pokud jste si vybrali něco levnějšího.

PRAVIDLA PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ/REKLAMOVÁNÍ ZBOŽÍ:

1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího info@canipet.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. V případě vrácení zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy, musí být zboží v totožném stavu, v jakém bylo kupujícímu dodáno: zboží nenese stopy používání, zboží v originálním obalu, zboží s nepoškozenými originálními etiketami a visačkami výrobce.

5.1. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Kupující zašle zboží k vrácení/výměně/reklamaci poštou nebo jinou přepravní společností na adresu Petr Novotný, Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, areál Big Box, hala B2.

8. Kupující je povinen vrácené zboží důkladně zabezpečit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

9. Balík musí obsahovat:

·        Vrácené zboží (včetně kompletního příslušenství);

·        Vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo kopii nákupního dokladu nebo průvodní list s číslem nákupního dokladu, aby bylo možné nákup v systému prodávajícím dohledat;

·        podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. kontaktní údaje, případně číslo účtu pro vrácení částky za zboží);

·        informaci o tom, jak si přeje kupující odstoupení od smlouvy/vrácení zboží/reklamaci vyřešit: vrácení kupní ceny nebo výměna-náhrada zboží.

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

DODATEČNÉ INFORMACE PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

1. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu-podnikateli.

2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

4. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením a na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

·        mechanickým poškozením zboží;

·        používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;

·        neodbornou manipulací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;

·        poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s povahou zboží;

·        provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

·        úpravou zákazníkem (zašití, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

·        poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

6. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

7. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují práva kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

8. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

9. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

V Praze dne 5.1.2023