Do košíku bylo přidáno

Přihlášení

+420 777 324 428

CZ
CZK

Soutěž o sáčky Earth Rated

Pravidla soutěže CANIPET sáčky Earth Rated

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelské soutěže nazvané „CANIPET

sáčky Earth Rated“ (dále jen „Pravidla“).

1. Organizátor soutěže

1.1. Soutěž „CANIPET sáčky Earth Rated“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat

prostřednictvím Facebook.com (dále jen „Facebook“), na stránkách:

https://www.facebook.com/canipet.cz

1.2. Organizátorem soutěže je společnost Petr Novotný se sídlem

Obvodová 9, 190 00 Praha 9, IČO: 67901166, zapsána u úřadu městské

části Praha 3, odbor živnostenský, pod č.j. ÚMCP3/7162/2011/Dvo/3.

(dále jen „organizátor“).

2. Termín a lokalizace

2.1. Soutěž probíhá od 3. 9. 2020 do 9. 9. 2020 včetně (dále jen „doba

trvání soutěže“).

2.2. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky prostřednictvím

sociální sítě Facebook.

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, soutěžící mladší

než 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, s doručovací

adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je

registrována na sociální síti Facebook

(www.facebook.com) tj. starší 13 let, má po celou dobu soutěže aktivní svůj

Facebook účet a splní stanovená Pravidla soutěže, (dále jen „soutěžící“). Soutěžící

se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na  

www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se

zpracováním osobních údajů.

3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci

pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich

zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na

organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným

osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tj, vložit

maximálně jeden komentář s odpovědí pod facebookovým příspěvkem

publikovaným dne 3. 9. 2020 na stránce

https://www.facebook.com/canipet.cz. Dodržení podmínky jedné

registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným

identifikátorem sociální sítě Facebook.

3.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito

Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

3.5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení

jakéhokoli jiného vkladu.

4. Princip soutěže

4.1. Principem soutěže je napsat správnou odpověď na soutěžní otázku

“Jak sáčky Earth Rated voní?” do

komentáře, pod soutěžní příspěvek publikovaný dne 3. 9. 2020 na

stránce https://www.facebook.com/canipet.cz. 9. 9. 2020 ve

23:59:59 bude soutěž u konce. Výherce bude právě jeden, pokud bude

více správných odpovědí, výherce bude určen losováním.

4.2. Soutěžní komentář/příspěvek nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České a Slovenské

republiky;  

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými

mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by

snižovala lidskou důstojnost;

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému

jednání;

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména

práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k

průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu

a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g) obsahovat skrytou reklamu;

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

¨

4.3. Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto

odstavce, náleží výhradně pořadateli. Pořadatel, resp. organizátor soutěže

si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky

stanovené v těchto pravidlech nezařadit do soutěže, nebo jej ze soutěže a

soutěžní stránky soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím

skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv

kompenzaci.

4.4. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní

příspěvek, mající za následek nemožnost použití Soutěžního příspěvku pro

účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně

soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

4.5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který

nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména tomto

článku 4.) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek  

soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez

odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

4.6. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za technické obtíže

správce sítě.

5. Odměny a výhry v soutěži

5.1. Určujícím kritériem výběru výherce je los ze správných odpovědí.

5.2. Výhra se skládá z:

5× 315 ks sáčků Earth Rated dle výběru s vůní nebo bez vůně

5.4. V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude do 5 dnů od skončení

soutěže kontaktován prostřednictvím zprávy o výhře na jeho Facebook profil.

6. Oznámení výherců a způsob předání výher

6.1. Výherci cen budou kontaktováni pořadatelem dle odst. 5.4 těchto

Pravidel.

6.2. Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a

to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání soukromé zprávy

pořadatele o výhře na Facebook profil výherce a prokázat svou

totožnost a věk pro převzetí výhry. Pokud soutěžící tyto informace

pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra

propadá ve prospěch pořadatele.

6.3. Výhra bude výherci zaslána na uvedenou adresu. V případě, že výherce

je mladší 18 let, uplatní se ustanovení čl. 6 těchto pravidel přiměřeně

na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat

pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný zástupce výhru

nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto

článku 6 těchto pravidel, nárok na výhru propadá ve prospěch

pořadatele.

6.4. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného

soutěžícího nebo třetí osobu

6.5. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou

výhru než určenou pořadatelem, resp. organizátorem soutěže. Výhry

není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

6.6. V případě, že výhru nebude možno doručit výherci z důvodů

spočívajících nikoli na straně pořadatele, resp. organizátora, anebo se

zaslaná výhra vrátí na adresu pořadatele, popř. organizátora, či ji

adresát nepřevezme, propadá ve prospěch pořadatele, resp.

organizátora soutěže.

6.7. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či

nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či

nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně

soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací,

poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo

přepravce.

6.8. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli

rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na

výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7. Odpovědnost organizátora, resp. pořadatele za průběh soutěže a ochrana

osobních údajů

7.1. Organizátor, resp. pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného

rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a

průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či

úprav jejích Pravidel. Organizátor, resp. pořadatel soutěže je oprávněn

kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení

výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit.

Oprávnění organizátora, resp. pořadatele zasahovat do průběhu

soutěže zahrnuje i právo organizátora, resp. pořadatele nepřiznat

soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor, resp. pořadatel

podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V

takových případech je organizátor, resp. pořadatel oprávněn  

soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv

kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy

organizátorovi, resp. pořadateli soutěže.

7.2. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito

Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.3. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování

poskytnutých osobních údajů, a to výlučně pro následující účely.

a) Účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím

zpracováním ze strany pořadatele a organizátora) a to v rozsahu jméno a

příjmení, e-mail, v případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu

uvedeném v odst. 6.2 Pravidel, a v případě výherce rovněž v rozsahu a způsobem

uvedeném v odst. 6.4 Pravidel. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely

vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle

těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a

realizace výher.

b) Pro účely zasílání obchodních sdělení organizátora, resp. pořadatele

soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o

některých službách informační společnosti, v platném znění, a to po dobu 3 let od

udělení souhlasu soutěžícím.

7.4. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace

soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném

rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních

údajů je organizátor a zpracovatelem je pořadatel.

7.5. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj.

zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování

je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům

a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů,

omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci.

7.6. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a

právo být zapomenut. Dle příslušné právní úpravy, zejména dle

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), má soutěžící

rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého

marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem

rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro

něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká.

7.7. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je

oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a

příjmení, město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v

médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech

organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací

výrobků a služeb organizátora, s tím, že mohou být pořizovány a

zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové

záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5

let od ukončení soutěže.

7.8. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat

jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené organizátorem

soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží,

doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a

právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou

unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

7.9. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem, jakožto

správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele na

jeho adrese provozovny. Na této adrese může soutěžící podat k

organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým  

orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora

27, Praha 7, PSČ 170 00, ke kterému může soutěžící podat podnět.

8. Autorská práva

8.1. Soutěžící odpovídá za to, že svým příspěvkem (komentářem) a jeho

následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva

třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

8.2. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli i

organizátorovi bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských

děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj.

zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského

zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže

nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a

to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího

užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené

licence. Pořadatel a organizátor není povinen udělenou licenci využít. Pro

vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje

vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na

uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb.,

autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla

pořadatelem či organizátorem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí

soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele a

organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46

odst. 6 autorského zákona.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který

může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných

materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci

soutěže za jediná úplná.

9.2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži

vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení

těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro

okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

9.3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické

podobě na stránce soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese

provozovny pořadatele – Petr Novotný – Canipet Hala B2, Big Box, Ve

Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9.

9.4. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena

se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland

Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli

a organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo

Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící

mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu:

https://www.facebook.com/canipet.cz

V Praze dne 3. 9. 2020